Regulamin 285 km

REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

MAŁY PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 285 KM

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Mały Pierścień Tysiąca Jezior 285km non-stop

 • Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny

 • Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją

 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 1. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce

 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia

 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 285 kilometrów

 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 1. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com

 • Ultracycling Sp. z o.o.

 • Vinci Projekt

 1.  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor-

 • Sędzia główny-

 • Kierownik biura wyścigu-

 • Kierownik trasy-

 • Kierownik startu/mety-

 • Pomiar czasu, karty elektroniczne-

 • Transmisja online GPS- BBTracker

 1. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWIĘKITKI 1A gm. Lubomino

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 1-2.07.2023

 • Start odbędzie się w Bazie wyścigu 07:00

 • Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa ultramaratonu dostępna będzie pod adresem internetowym http://mptj2021.1008.pl/

 • Meta –Baza Wyścigu Świękitki

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 30.06.2023.

 1. HARMONOGRAM

30.06.2023 (Piątek)

 • godz. 12.00-22.00 – rejestracja zawodników, (przyjeżdżający zawodnicy mogą rozstawiać własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, ognisko)

 • od godz. 14:00- 1900 – odprawy techniczne w biurze wyścigu (o pełnych godzinach)

 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku + catering

01.07.2023 (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00

 • godz. 07.00-07:45 – podział na grupy 6 osobowe i start w odstępach co 5 minut. ŚWIĘKITKI

02.07.2023 (Sobota)

 • godz. 16.00 -przyjazd pierwszych grup na metę

 • godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, (wręczenie medali odbywa się tuż po przyjeździe na metę)

 • godz. 24.00 -zamknięcie wyścigu.

 1. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 285 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur . Suma przewyższeń wynosi około 2100m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 15 czerwca 2023.

 • Start – Baza Świękitki. uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut

 • Uczestników obowiązuje limit czasu: OPEN/SOLO – 20 godzin)

 • Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 2-3 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;

 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,

 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym.

 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

 • Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podbić elektroniczną kartę zawodnika, podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.

 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podbicie karty elektronicznej zawodnika lub podpisanie listy na mecie.

 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

 1.  KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Pierścień Tysiąca Jezior 285km non-stop w roku 2022 możliwy jest w dwóch kategoriach: SOLO, OPEN

 • Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.

 • Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).

 • Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów

 • Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”

 • nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO

 • Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN

 1.  UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny

 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone)

 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)

 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora

 • Dowód osobisty

 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

 1.  ŚWIADCZENIA dla ZAWODNIKA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej

 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER

 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja

 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • 30.07 kolacja przy ognisku. (wieczór przed startem, catering + kiełbaska + napoje)

 • na trasie wsparcie żywnościowe na 2-3 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie technicznej)

 • ciepły posiłek na mecie

 • bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)

 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)

 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie GPS BBTRACKER)

 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika

 • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 • upominki od sponsorów

 • imienny pamiątkowy medal (dla osób które ukończyły wyścig)

 • transmisję online

 • dla zawodników i zgłoszonych osób towarzyszących pobyt gratis (namiot; samochód)

 • opcjonalną wysyłkę pakietu startowego do zawodnika (paczkomaty) Wysyłka zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 10 i nie później niż 3 dni przed wyścigiem.

 1.  WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscientysiacajezior.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 120 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń)

 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

 • W ramach opłaty rejestracyjne zawodnikowi przysługują świadczenia (wymienione w punkcie 10)

OPŁATA STARTOWA .

 • do 30.04.2023; 230PLN

 • od 01.05-15.06.2023; 280PLN

 • od 16.06-25.06.2023; 330PLN (po 25.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)

 • termin wpłat 25.06.2023

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.04.2023; 80 PLN /os.

 • po 30.04.2023; 100 PLN /os.

REZYGNACJA W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie. .

 • do 30.04.2023 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

 • od 01.05-15.06.2023 Zwrot 75% opłaty startowej

 • po 15.06.2023 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

 • Zwroty opłat następują po 05.07.2023

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 15.06 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie. Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść opłatę rejestracyjną.

Limit wynosi 300 startujących zawodników plus 50 osób towarzyszących. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej.

Nr rachunku MapSerwis.com 11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

 1. KARY
  Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku.

 2.  KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.

 • Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem.

 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.

 • Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii oraz wyznaczonych zawodników.

 • Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze wyścigu lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.

 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.

 • Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę

 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie

 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych

 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach

 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

 1. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, kamper, przyczepa, pobyt gratis

 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (nocleg i opcja posiłków)

 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html

 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

 

Kontakt

Live

Puchar Polski

Dla Zawodnika

Regulamin 250 km

Regulamin 500 km

Najważniejsze informacje

Aktualności

© 2021 pierscientysiacajezior.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Web Studio Kristina Romanyk