Regulamin 610 km

REGULAMIN XII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 KM

(aktualizacja 13.06.2023)

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w XII edycji Pierścienia Tysiąca Jezior

2. Trasa wydarzenia liczy około 610 kilometrów i poprowadzona jest po drogach asfaltowych przy ruchu otwartym.

3. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

4. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika maratonu jest obowiązkowe.

6. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

1.   Organizatorem wydarzenia jest MapSerwis.com z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino; NIP: 6971641377.

2. Współorganizatorem wydarzenia jest Ultracycling Sp.z o.o. NIP: 7432040292, REGON: 386349574

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

1. XIII edycja Pierścienia Tysiąca Jezior zostanie rozegrana w dniach 1-2.07.2023.

2. Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w Świętkitki 1A, 11-135 Lubomino.  Biuro zawodów otwarte będzie w dniu 30.06 w godzinach 12:00-22:00 oraz 1.07 godzinach 6:00-7:00.

3. Start uczestników odbędzie się będzie zgodnie z podziałem na grupy startowe w dniu 1.07.2023. Godziny startów przesłane zostaną wraz z komunikatem startowym.

4. Start techniczny zlokalizowany został w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino.

5. Start honorowy zlokalizowany został w Miłakowo, Rondo Daszyńskiego/ PKS.

6. Trasa maratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys trasy udostępniony został na stronie wydarzenia.

7. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 23.06.2023 na stronie organizatora oraz przesłana do uczestników w formacie .gpx wraz z komunikatem startowym najpóźniej do dnia 26.07.2023.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu po 30.06, jeśli zajdzie taka konieczność.

8. Meta wydarzenia zlokalizowana została w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wydarzenie przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

3. Start w maratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

6. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia NNW, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

V. ZASADY ZAPISÓW

1. Zapisy rozpoczną się 12.10.2022.

2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie wydarzenia.

3. O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

 

VI. OPŁATA REJESTRACYJNA I OPŁATA STARTOWA

1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 120 PLN.

2. Uczestnik ponosi jedną opłatę rejestracyjną – niezależnie od ilości etapów na jakie decyduje się w momencie zapisu.

3. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 30 1950 0001 2006 9926 5855 0002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior 610 km – opłata rejestracyjna.

4. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane 5. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią opłaty startowej.

5. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu.

6. Opłata startowa wynosi:

 

 

do 30.04

do 15.06

do 25.06

610 KM

360,00 PLN

410,00 PLN

460,00 PLN

 

 

7. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 30 1950 0001 2006 9926 5855 0002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior 610 km – opłata startowa.

8. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

VII. OSOBY TOWARZYSZĄCE

1. Istnieje możliwość przyjazdu z osobami towarzyszącymi na teren bazy zawodów.

2. Osoby towarzyszące, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, mają możliwość z korzystania z wszelkich udogodnień w bazie zawodów, w tym również cateringu w dniach 30.06-2.07.

3. Opłata za osobę towarzyszącą wynosi:

 

 

do 30.04

do 25.06

OSOBA TOWARZYSZĄCA  

80,00 PLN

100,00 PLN

 

4. Płatności za osobę towarzyszącą należy dokonać przelewem tradycyjnym na numer rachunku 30 1950 0001 2006 9926 5855 0002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior – osoba towarzysząca lub bezpośrednio przed wjazdem do bazy zawodów 30.06.

 

VIII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny.

2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@pierscientysiacajezior.pl

3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

• rezygnacja do dnia 30.04.2023 – zwrot 100% opłaty startowej

• rezygnacja do dnia 15.06.2023 – zwrot 75% opłaty startowej

• rezygnacja po 15.06.2023 – opłata startowa nie jest zwracana

5. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

6. Zwroty nastąpią najpóźniej do 5.07.2023.

 

IX. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA

1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.

2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@pierscientysiacajezior.pl

3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom.

4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

5. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 30 1950 0001 2006 9926 5855 0002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior 610 km – opłata rejestracyjna.

6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 15.06.2023. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi.

 

X. LIMITY CZASOWE

1. Uczestników wydarzenia obowiązuje limit czasu przejazdu 40 godzin.

2. Zawodnik powinien mieć świadomość co do godzin otwarcia punktów kontrolnych. Godziny otwarcia punktów kontrolnych oraz mety zostaną podane w komunikacie startowym.

 

XI. PRZEBIEG

1. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

2. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 26.06.2023.

3. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ok. 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

4. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

5. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

7. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą.

8. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy maratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

9. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS (tracker) dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

10. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej udostępniony zostanie za pośrednictwem facebooka, w komunikacie startowym oraz na oficjalnej stronie wydarzenia.

11. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx

12. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne oraz meta czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w komunikacie startowym.

13. Na punktach kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku.

14. Udział w wydarzeniu możliwy jest w kategoriach: SOLO i OPEN.

15. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5 km odległości od startu) oraz przejechania całej trasy samodzielnie. Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami w kategorii SOLO (poza punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów. Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN w trakcie jazdy, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej.

16. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN.

 

XII. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy maratonu samodzielnie.

4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.

6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.

7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą w ciągu 7 dni. W przypadku opóźnienia w wysyłce uczestnik poniesie karę w wysokości 50 zł/tydzień.

8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

XIII. ŚWIADCZENIA

1. W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

• gwarantowane miejsce na liście startowej

• obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika

2. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

• pakiet startowy w skład, którego wchodzą: zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, pas do numeru startowego, worek na przepak, materiały reklamowe

• gadżet rowerowy od organizatora

• opcjonalna wysyłka pakietu startowego pod wskazany adres paczkomatem lub kurierem inPost

• dostęp do pełnej infrastruktury w bazie zawodów wraz z możliwością rozbicia własnego namiotu

• wypożyczenie urządzenia GPS

• transmisję online

• udostępnienie trasy w formie pliku .gpx

• wsparcie żywnościowe na punktach kontrolnych

• catering w dniu poprzedzającym wydarzenie tj. 30.06 w bazie zawodów

• posiłek regeneracyjny na mecie wyścigu

• ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

• pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 

XIV. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników maratonu i osób trzecich.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie maratonu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu dowolnego etapu oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania wyścigu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuacji wysiłku.

 

XV. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

2. Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

XVI. NOCLEGI

  1. Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu na terenie bazy zawodów (Święktki 1A, 11-135 Lubomono).
  2. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca noclegowo w Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Miłakowie (www.sosmilakowo.edupage.org)

 

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 512 451 655 lub adresem e-mailowy: info@pierscientysiacajezior.pl

 

 

 

Kontakt

Live

Puchar Polski

Dla Zawodnika

Regulamin 250 km

Regulamin 500 km

Najważniejsze informacje

Aktualności

© 2021 pierscientysiacajezior.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Web Studio Kristina Romanyk